2013-01-28

Lietuva sėkmingai dirba su antros kartos Šengeno informacine sistema

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sėkmingai įvykdė tęstinį „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos vystymo, testavimo paslaugų ir kompiuterinės įrangos įsigijimo“ projektą.

2013 m. balandžio 9 d. Lietuva kartu su kitomis Šengeno erdvės šalimis sėkmingai perėjo prie antrosios kartos Centrinės Šengeno informacinės sistemos (C.SIS II).

Projekto metu buvo modernizuotas nacionalinių registrų ir sistemų funkcionalumas, suderinant su C.SISII techninėmis specifikacijomis ir duomenų struktūromis, atlikti ir įvertinti visi bandymai, numatyti C.SISII sistemos įgyvendinimo grafike, atnaujinta Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos versija, įdiegtos naujos nacionalinių sistemų ir registrų versijos.

Sklandžiam modernizuotos Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos darbui užtikrinti projekto metu buvo išplėsti Informatikos ir ryšių departamento duomenų centro pajėgumai.

Šengeno informacinė sistema yra Šengeno erdvės bendradarbiavimo pagrindas. Ji skirta darbui su informacija apie ieškomus, neturinčius teisės atvykti arba dingusius asmenis bei daiktus, tokius kaip pavogti automobiliai ir dokumentai, ginklai, laivai ir kt.

Ši sistema ypač svarbi sudarant geresnes sąlygas asmenims laisvai judėti Šengeno erdvėje, ypač – įdiegus naujus sistemos funkcionalumus, pvz.: galimybę įvesti biometrinius duomenis (pirštų atspaudus ir nuotraukas), naujo tipo perspėjimus (dėl pavogtų orlaivių, laivų, konteinerių, mokėjimo priemonių) ar galimybę susieti skirtingus perspėjimus (pavyzdžiui, perspėjimas dėl asmens ir dėl transporto priemonės). Be to, sistemoje Europos arešto orderiai tiesiogiai siejami su perspėjimais dėl ieškomų suimti, perduoti arba išduoti asmenų: taip kompetentingoms institucijoms lengviau ir greičiau užtikrinti būtinus tolesnius veiksmus.

Šengeno informacinėje sistemoje užtikrinama patikima duomenų apsauga. Naudotis sistema gali tik nacionalinės už sienų kontrolę atsakingos institucijos, policijos, muitinės, teismų, vizų ir transporto priemonių registracijos tarnybos. Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su juo susijusiais į Šengeno informacinę sistemą įvestais duomenimis ir kreiptis į kompetentingas nacionalines institucijas, kad jie būtų pataisyti arba pašalinti.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė siekė 2,7 mln. litų, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 % (pagal Išorės sienų fondo 2011 m. programos 4 prioriteto 5 veiksmą „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos vystymas“), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Norite sužinoti daugiau apie IT?