Bendrasis sutikimo tekstas renginiams

Bendrasis sutikimo tekstas renginiams

UAB „Atea“ (toliau – mes, Atea) tvarkydama Jūsų asmens duomenis tampa asmens duomenų valdytoju, todėl mes prisiimame atsakomybę dėl Jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikriname, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizuojant renginius, asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • Renginio organizavimas;
 • Dalyvių registracijos į renginį administravimas;
 • Būtina komunikacija iki renginio;
 • Būtina komunikacija po renginio, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimų skaidrių persiuntimas ir informacijos apie neatsakytus klausimus siuntimas;
 • Renginio vertinimas;
 • Organizatorių interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui.

Jūsų asmens duomenis šiais tikslais tvarkome teisėto intereso pagrindu. Duomenų tvarkymo trukmė – 3 mėnesiai po renginio pabaigos.

Registruojantis į renginį gali būti prašoma Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Tokiu atveju, teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas. Duomenų tvarkymo trukmė – 2 metai arba tol, kol atšauksite sutikimą. Norėdami atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, praneškite apie tai mums dpo@atea.lt.

Patvirtiname, kad Atea taiko proporcingas ir tinkamas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Jei renginio organizatorius tik Atea, Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami tik Atea įmonės viduje. Jei renginį organizuoja Atea bendradarbiaujant su partneriais, Jūsų pateiktais asmens duomenimis renginio organizatoriai dalinsis tarpusavyje, užtikrinant perduodamų duomenų saugumą. Kitais atvejais Atea perduos Jūsų asmens duomenis tik jeigu tai daryti ją įpareigos galiojantys teisės aktai ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR):

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Atea;
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą;
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „ATEA“ tvarka yra nustatyta UAB „ATEA“ Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu UAB „ATEA“ direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1127/1.

UAB „ATEA“ veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti BDAR 80 str. reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyręs materialinę ar nematerialinę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo jis gali kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo Atea, susisiekite el. paštu dpo@atea.lt.