Atea vidinis pranešimų kanalas

Žemiau pateikiama informacija apie tai, kaip Jūs, naudodamiesi UAB „ATEA“ (toliau – Bendrovė) vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu (toliau – Kanalas), galite pateikti informaciją apie Bendrovėje rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas).

Pažeidimu laikoma Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių santykių su Bendrove arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu (toliau – Pažeidimas).

Informacija apie Pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Vidiniu pranešimų kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 • konkurencijos teisės ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimų;
 • kitų pažeidimų, kuriais pažeidžiamas viešasis interesas.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

SVARBU:

 • Draudžiama vidiniu kanalu teikti informaciją, kuri akivaizdžiai neatitinka tikrovės arba kuri yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.
 • Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus. Pranešimai, kuriais siekiama apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus nagrinėjami.
 • Pranešimai, susiję su Elgesio kodekso pažeidimais, verslo etika teikiami atskiru pranešimų kanalu – Whistleblower Hotline. Whistleblower Hotline pateikti pranešimai nelaikomi pranešimais Įstatymo prasme. Tokie pranešimai bus nagrinėjami Whistleblower Hotline numatyta tvarka.

 

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

Visi Kanalu gauti pranešimai apie Pažeidimus nagrinėjami Bendrovės paskirto Kompetentingo subjekto.

Kompetentingas subjektas – Direktoriaus pavaduotoja(s) kokybei ir informacijos saugai.

 

INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALŲ KONSULTAVIMĄ

Asmuo, ketinantis teikti arba pateikęs informaciją apie Pažeidimą, dėl pranešimo apie pažeidimą pateikimo arba jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie Pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su Kompetentingu subjektu.

Konfidencialios konsultacijos teikiamos kreipiantis pranesk@atea.lt.

 

INFORMACIJA DĖL PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti atsiųsdamas pranešimą el. pašto adresu pranesk@atea.lt.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, privalo nurodyti:

 • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • savo vardą, pavardę, darbovietę, asmeninio el. pašto adresą ir (ar) telefono Nr.;
 • jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Nepateikus visos būtinos informacijos pranešimas nebus laikomas pranešimu apie Pažeidimą pagal Įstatymą ir nebus tiriamas. Tačiau tai neapriboja Kompetentingo subjekto teisės savo iniciatyva įgyvendinti veiksmus, skirtus pažeidimo užkardymui arba nutraukimui Bendrovėje.

Asmuo pranešimą el. paštu gali pateikti laisva forma, pateikiant aukščiau nurodytą informaciją.

Visa Kanalu gauta informacija tvarkoma laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir konfidencialumo principo, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis ir reikalavimus.

 

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMO TVARKA

Pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka numatyta UAB „ATEA“ vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše.

Remiantis šiuo aprašu, per dvi darbo dienas nuo pranešimo pateikimo asmuo, pateikęs informaciją apie Pažeidimą, gaus Kompetentingo subjekto patvirtinimą apie pranešimo gavimą. Kompetentingas subjektas gali paprašyti asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, pateikti papildomos arba patikslinti pateiktą informaciją. Per 10 darbo dienų nuo privalomos informacijos gavimo patvirtinimo Kompetentingas subjektas asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, informuos apie tolesnius tyrimo veiksmus arba atsisakymą nagrinėti pranešimą. Viso tyrimo metu asmuo, pateikęs informaciją apie Pažeidimą, gali palaikyti ryšį su Kompetentingu subjektu ir jam teikti papildomą informaciją, paaiškinimus ar užduoti klausimus. Esant poreikiui Kompetentingas subjektas Pažeidimą perduos tirti kompetentingoms institucijoms, o užbaigęs tyrimą, asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, informuos apie tyrimo rezultatus ir Bendrovės veiksmus.

 

INFORMACIJĄ TEIKIANČIO ASMENS TEISĖS, GARANTIJOS, TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖS BEI ATSAKOMYBĖ

Pranešimą teikiantis asmuo turi teisę į konfidencialumą, jam draudžiama daryti neigiamą poveikį, jis turi teisę gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisę gauti kompensaciją, teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, o taip pat atleidimą nuo atsakomybės, kaip tai numato Įstatymas. Įstatymo nustatyta tvarka pateikiant informaciją, kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį, profesinę paslaptį, banko paslaptį, konfidencialią informaciją ar informaciją apie privatų gyvenimą, nelaikoma, kad tokia informacija yra atskleidžiama.

Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, šis asmuo gali kreiptis į Kompetentingą subjektą,  taip pat Įstatymo numatyta tvarka pateikti pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju. Asmenys, pripažinti pranešėjais, dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

STATISTINIAI DUOMENYS

Pranešimų nebuvo.

Kita informacija rengiama ir bus paskelbta vėliau.