Vaizdo stebėjimas

PATVIRTINTA

UAB „ATEA“ direktoriaus

2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-1012/1

 

VAIZDO STEBĖJIMO, VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šis vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą pateikimo tvarką, vaizdo stebėjimo apimties, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarką, prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarką, duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarką bei Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo tvarką UAB „ATEA“ (toliau – Bendrovė).
 1. Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – siekiant užtikrinti Bendrovės patalpose esančio turto apsaugą.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis:
  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR);
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
  • kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų valdymą ir jų tvarkymo teisėtumą.
 3. Apraše vartojamos sąvokos:
  • Duomenų valdytojas – vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų valdytoja yra UAB „ATEA“, juridinio asmens kodas 122588443, buveinės adresas: J. Rutkausko g. 6, Vilnius.
  • kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO TVARKA, TIKSLAS IR APIMTIS

 

 1. Vaizdo stebėjimas ir įrašymas vykdomas Bendrovės biuruose Kaune ir Alytuje (1 priedas).
 2. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą atsakingi Bendrovės direktoriaus įsakymu įgalioti asmenys (toliau – Atsakingi darbuotojai).
 3. Duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad Bendrovės patalpose, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikta ši informacija:
  • apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
  • duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas, kontaktinė informacija (adresas, el. pašto adresas ir (arba) telefono ryšio numeris, interneto svetainės adresas);
  • asmens duomenų tvarkymo tikslas;
  • terminas, kiek laiko saugomi vaizdo stebėjimo įrašai.
 4. Vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje Bendrovės Kauno ir Alytaus biurų patalpų dalyje negu tai yra būtina šiame Apraše nurodytam tikslui pasiekti.
 5. Apie vaizdo stebėjimą patalpose informuojama informacinėmis lentelėmis (lipdukais) prieš patenkant į stebimas patalpas (t. y. patekus į stebėjimo lauką). Informacinės lentelės (lipduko) pavyzdinė forma nustatyta šio Aprašo 2 priede.
 6. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą Bendrovės patalpose, kuriose Duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., sanitarinėse patalpose, persirengimo patalpose ir pan.).

 

III SKYRIUS
PRIEIGOS TEISIŲ IR ĮGALIOJIMŲ TVARKYTI VAIZDO ĮRAŠUS SUTEIKIMO, NAIKINIMO IR KEITIMO TVARKA

 

 1. Darbuotojai tvarkyti vaizdo įrašus gali tik po to, kai jiems suteikiama prieigos teisė prie vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos.
 2. Prieigos teisės prie vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos, vaizdo įrašų darbuotojui suteikiamos, keičiamos ir panaikinamos tik Bendrovės direktoriaus įsakymu, kuriame turi būti nurodoma: darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, teisės, suteikiamos konkrečiam darbuotojui.
 3. Darbo santykiams pasibaigus arba Bendrovės vadovui priėmus atitinkamą sprendimą, darbuotojui prieigos teisės panaikinamos.

 

IV SKYRIUS
VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS TVARKA

 

 1. Vaizdo įrašų skaitmeninėse laikmenose saugojimo laikas yra 30 kalendorinių dienų. Atsakingi darbuotojai, pasibaigus vaizdo įrašų saugojimo terminui, užtikrina, kad nauji vaizdo įrašai automatiniu būdu būtų įrašomi ant senųjų, tuo pačiu ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.
 2. Bendrovės direktorius ir Atsakingi darbuotojai užtikrina, kad neįgalioti asmenys neturėtų galimybės prieiti prie įrašomų vaizdo duomenų: visi vaizdo stebėjimo valdymo įrenginiai turi būti užrakinti atskirose patalpose, gamintojo suteikti standartiniai prisijungimo vardai ir slaptažodžiai turi būti pakeisti. Patekti į patalpą, kurioje yra vaizdo stebėjimo valdymo įranga, turi teisę tik Atsakingi darbuotojai.

 

V SKYRIUS
DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

 

 1. Duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarka yra nustatyta UAB „ATEA“ asmens duomenų pažeidimo nagrinėjimo tvarkos apraše.
 2. Atsakingi darbuotojai, duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas Bendrovės darbuotojas pastebėjęs, kad vaizdo įrašai tapo prieinami (ar kėsinamasi prie jų prieiti) asmenims, kurie neturi teisės tvarkyti šių duomenų, turi:
  • nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie vaizdo įrašų nutraukti;
  • nedelsiant apie tai informuoti Bendrovės direktorių.
 3. Jeigu paaiškėja, kad vaizdo įrašai tapo prieinami asmenims, kurie neturi prieigos teisės prie šių duomenų, Atsakingi darbuotojai turi nedelsiant apie įvykį informuoti Duomenų apsaugos pareigūną, kuris privalo užregistruoti įvykį vadovaudamasis vidinėmis procedūromis.
 4. Praradus vaizdo įrašus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) poveikio, Atsakingi darbuotojai turi imtis priemonių, kad per kuo trumpesnį laiką būtų atstatyti prarasti duomenys. Vaizdo įrašymo ir valdymo įranga turi užtikrinti galimybę atkurti prarastus duomenis iš atsarginių kopijų.

VI SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 1. Duomenų subjektų teisės įvardintos ir jų įgyvendinimo tvarka yra nustatyta UAB „ATEA“ duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarkos apraše.
 2. Gavus Duomenų subjekto prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, Atsakingas darbuotojas, naudodamas programinę įrangą, vaizdo įraše matomus trečiuosius asmenis nuasmenina (užtušuoja).
 3. Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus. Tokiu vienkartinio teikimo atveju duomenų gavėjo prašymas turi būti parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitinkamai užregistruotas Bendrovėje.
 4. Vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje patalpoje. Peržiūroje turi teisę dalyvauti:
  • Duomenų subjektas;
  • Bendrovės Atsakingas darbuotojas;
  • Duomenų apsaugos pareigūnas;
  • teisėsaugos institucijų ar kitų valstybės institucijų, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, atstovai.

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visi Bendrovės darbuotojai su šiuo Aprašu privalo susipažinti Bendrovėje nustatyta tvarka.
 2. Šis aprašas patalpinamas į Bendrovės internetinę svetainę bei intranetą.
 3. Bendrovės darbuotojai, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama UAB „ATEA“ interneto svetainės atea.lt skyriaus „Apie ATEA“ skiltyje „Asmens duomenų saugumas“.
 
   

Vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašo 1 priedas

BENDROVĖS BIURO, ESANČIO BRASTOS G. 14, KAUNE, STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

 

Eil. Nr. Kameros vieta Stebima patalpa Vaizdo kamerų skaičius
1. IT techninis centras, 2 aukštas Patalpa, pažymėta plane Nr. 2.27 1

 

 

BENDROVĖS BIURO, ESANČIO NAUJOJI G. 3 (2 AUKŠTAS), ALYTUJE, STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

 

Eil. Nr. Kameros vieta Stebima patalpa Vaizdo kamerų skaičius
1. Įėjimas į UAB „ATEA“ patalpas (holas) Patalpa, pažymėta plane Nr. 1 1
2. Lankytojų priimamasis Patalpa, pažymėta plane Nr. 4 2
3. Techninio aptarnavimo vieta Patalpa, pažymėta plane Nr. 7 1